Iskolai könytár

A könyvtár On-Line katalógusában való kereséshez és a kölcsönzési adatok megtekintéséhez kattintson a "Szirén" feliratú gombra:
Virtuális könyvtárak

Debreczeni Állami Főreáliskola értesítői 1873-1946

A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium tudásmegosztó iskolai könyvtári szolgáltatásának koncepciója, feltételrendszere

Az iskolán belüli közösségek tudásmenedzsmenttel kapcsolatos véleménye, igényeiBemutatkozik a könyvtár

„Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az ember:
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember –
így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember”
(Babits Mihály)

Könyvtárunk az iskola információs központja, ahol a források, eszközök szabadon hozzáférhetőek, s egyben a közösségi élet egyik központja is, ahol az itt megfordulók kicserélhetik információikat, megbeszélhetik problémáikat, megoszthatják gondjaikat.

Az intézet már megnyitásakor 1893-ban rendelkezett tanári és ifjúsági könyvtárral. Az iskolai könyvtár már akkor körültekintő, gondos munkával épült fel, magába foglalta a kor kívánalmának megfelelő legfrissebb ismereteket tartalmazó műveket.
Beczner Frigyes magyar-német szakos tanár 1901-ben külön füzetecskében megjelentette a tanári könyvtár címjegyzékét, amely 20 féle tudományterület alapján rendszerezte a műveket. A címjegyzékben szereplő 1600 könyvből 750 volt természettudományos témájú. A 435 kötetes ifjúsági könyvtár elsősorban társadalom-tudományi és szépirodalmi műveket tartalmazott. A gimnázium értesítőiben évente beszámolt a könyvtár gyarapodásáról. A jegyzékekből megállapítható, hogy milyen nagy erőfeszítéseket tett az iskola a könyvállomány teljessé tételéhez. Ehhez a városon kívül az iskola pártfogói, volt tanítványai is nagyban hozzájárultak. Így válhatott fontos területté az iskolai oktató-nevelő munkában az iskolai könyvtár. Sajnos a gyűjtemény nagy része a két világháború alatt elpusztult. A 11787 kötetet számláló állományból 1280 kötet 1945 előtt kiadott muzeális értékű könyv maradt meg, például Fazekas Mihály Magyar fűvészkönyv című műve 1807-ből, Ballagi Mór A magyar nyelv teljes szótára két kötetben 1873-ból, Cicero De oratore című retorikai munkája Budai Ézsaiás kiadásában 1795-ből, Baróthi Szabó Dávid új mértékre vett versei 1777-ből.

1962 óta főhivatású könyvtáros dolgozik a gimnáziumban. Elsőként Szabó Ervin művészettörténész és pedagógus, majd Várkonyi Anikó tanárnő és költőnő gondozta az állományt.
1972-ben vette át a könyvtár vezetését Dr. Kovács Péterné (Anikó), könyvtáros diplomával is rendelkező tanárnő. Ő volt az , aki a rendezetlen könyvhalmazokból egy csodálatosan működő szakmailag elismert könyvtárat hozott létre. Kialakította a gyűjtemény mai rendszerét, létrehozta az első katalógust. Huszonhét évi lelkes, fáradhatatlan munkája nyomán egy igényes, több mint 30000 dokumentumot számláló állomány jött létre gazdag irodalomtudományi, nyelvészeti, idegen nyelvi és matematikai, valamint szépirodalmi művekkel.

1989-től két könyvtárostanár látja el a feladatokat.
Ma a könyvtár állománya 38600 db dokumentumból (könyv, videokazetta, CD-ROM), valamint 33 féle folyóiratból áll. A tájékoztató munkát a gazdag kézi- és segédkönyvtáron kívül 104 kötet bibliográfia, 18 kötet folyóirat repertórium és hatféle katalógus segíti. A szakmai könyvtári munkát szolgáló raktári és szakkatalóguson kívül, a tanulók és tanárok önálló tájékozódását is jól szolgálja leíró, sorozati és tárgyszó-katalógusunk, ill. az irodalmi tanulmányokat analitikusan feltáró katalógus.
1998 decembere óta a beszerzett dokumentumok feldolgozása és visszakeresése a „Szirén” könyvtári programmal történik.

A pedagógusok és a diákok 88 százaléka rendszeresen használja az állományt. Magas a dokumentumkölcsönzések száma. Naponta átlagosan 40 olvasó dolgozik az olvasóteremben. Sok diák vesz részt tanulmányi versenyeken, ír pályamunkát, így rendszeres az olvasói kérdések megoldása, az adatszolgáltatás és az irodalomkutatás. A 7. 8. 9. és 10. osztályos tanulók pár órában könyvtárhasználattani órán vesznek részt minden tanév elején, amelyeken könyvtár- és dokumentumismeretet hallgatnak, megismerkednek a kézikönyvállománnyal , a könyvtár katalógusaival, bibliográfiáival, elsajátítják az alapvető keresési technikákat.

A könyvtár technikai felszereltségét 6 multimédiás számítógép jelenti, amelyek közül kettőn a könyvtárostanárok dolgoznak, ezen fut a könyvtári program is, a többi gépet külön munkaasztaloknál pedagógusok és a diákok használják.

A könyvtár nyitvatartása:

Hétfő - Csütörtök : 7:45 - 15:15
Péntek : 7:45 - 15:00
E-mail :

Könyvtárostanárok:

Fenyvesi Judit E-mail:
Vizi Nóra E-mail: